โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว ได้จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนต่อยอดชุมชนด้วยพลังชุมชน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย … Read more

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอเรีย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย … Read more

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการอบรมตลาดดิจิทัล

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบ … Read more

กิจกรรมเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของการท่องเที่ยวของสถาบันการศึกษาในพื้นที่บ้านคั้งถี่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยา … Read more

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

กิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมและชมแหล่งท่องเที่ยว ในโครงการ … Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงหอม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงหอม วันจัน … Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเชือกมัดฟาง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเชือกมั … Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัถกรรมปูนปั้น

โครงกาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัถกรรม … Read more

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุมชน บ้านปัวชัย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย … Read more