การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของคณะกรรมการและคณะทำงาน

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของคณะกรรมการและคณะทำงาน  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System lntegrator) การจ้างงาน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชนตำบลท่าเรือ