การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ารือ