กิจกรรม พัฒนามัคคุเทศก์สามวัย วันที่ 7-8 เมษายน 2564 ครั้งที่ 1 น้อง ๆ โรงเรียนชุมชนวัดหมน ณ ศาลาตลาดริมน้ำคลองท่าเรือ ตำบลท่าเรือ