โครงการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุมชน บ้านปัวชัย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ โดยพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ประธานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ร่วมกับชุมชนบ้านปัวชัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (เครื่องจักสาน) ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน ณ หอประชุมบ้านปัวชัย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ประธานกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) เป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต พันตำรวจโทประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าศิลปะเชิงสร้างสรรค์งานจักสานไม้ไผ่ รวมไปถึงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องให้ตรงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่ ภาครัฐ ผู้นำชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือในการพัฒนางานหัตถกรรมของ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน เพื่อการต่อยอดสู่ธุรกิจในชุมชนจะส่งผลให้คนในชุมชนและภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสังคมอันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง มีอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและให้คนในชุมชนมีรายได้ ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตที่เป็นการช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน และสร้างความมั่นคงทางอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดน่านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น