กิจกรรมเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของการท่องเที่ยวของสถาบันการศึกษาในพื้นที่บ้านคั้งถี่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับชุมชนบ้านคั้งถี่ ได้จัดกิจกรรมเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของการท่องเที่ยวของสถาบันการศึกษาในพื้นที่บ้านคั้งถี่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย(ตำบลฝายแก้ว)
โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ประธานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) เป็นประธานในพิธีเปิด
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางเพลินจิต เพชรพ่วง (รองผู้อำนวยการ อพท. น่าน ๖) สำนักงานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน), พันตำรวจโทประสิทธิ์ กลาสี องค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายแก้ว, นายวรายุทธ เขียวปัญญา กำนันตำบลฝ่ายแก้ว, นายประภาส อิสระ ผู้ใหญ่บ้านบ้านฝ่ายแก้ว, นายเสรี วงค์ชัย ผู้ใหญ่บ้านคั้งถี่ พร้อมด้วยชาวบ้านชุมชนบ้านคั้งถี่ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
การจัดกิจกรรมเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของการท่องเที่ยวของสถาบันการศึกษาในพื้นที่บ้านคั้งถี่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่ ที่สามารถทำให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน
โดยได้รับความร่วมมือจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่
1. หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
2. สำนักงานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
3. มณฑลทหารบกน่านที่ ๓๘
4. ชุมชนบ้านคั้งถี่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
เวลา 09.00 น.ของวันนี้ได้ทำการปล่อยสัตว์น้ำลงในแม่น้ำน่านในเขตอนุรักษ์ท่าน้ำเป็นจำนวนมาก ได้แก่
1. หอย จำนวน 500 ตัว
2. ปลาตะเพียน,ปลาสร้อย,ปลาหมอ 6,000 ตัว
และทางคณะทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (ตำบลฝายแก้ว) จึงขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพิธีเปิดและผู้อุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย