โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการอบรมตลาดดิจิทัล

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการอบรมตลาดดิจิทัล
ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ (ระบบ Onsite) และผ่านระบบ Online Application ZOOM โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ประธานกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ตำบลฝายแก้ว เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายบรรพชิตกล่าวเปิดการอบรม พันตำรวจโทประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส กล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.เอกรินทร์ ไชยวุฒิ อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย
***วันแรกของการอบรมจะเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง การสร้างเพจขายสินค้าบน Facebook (Facebook Page) , เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยสมาร์ทโฟน และวิธีไลฟ์สด Facebook มือถือ ในเพจร้านค้า เพิ่มยอดขายออนไลน์ให้ได้ผลด้วยวิธีไลฟ์สด
***วันที่สองของการอบรมเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ความเป็นมาของ LINE Official Account , การใช้งานและการตั้งค่าพื้นฐาน LINE Official Account , วิธีการใช้งาน Account Groups , วิธีสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติ (Auto-Response) , วิธีสร้าง Rich Menu สร้างเมนูลัดบนหน้าจอแชท , วิธีการสร้างคูปองโปรโมชั่น หรือ Coupon แลกของรางวัล , วิธีสร้างบัตรสะสมแต้มและบัตรกำนัล บนระบบ LINE และการใช้โปรแกรม Canva ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งแบบ Onsite และ Online จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน