โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอเรีย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ประธานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอเรีย ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแหด ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยได้รับเมตตาจาก พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังต่อไปนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย ชุมชนสามารถนำเชื้อราบิวเวอร์เรียไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อสร้างรายได้กับครัวเรือนและในชุมชน

***กิจกรรมในภาคเช้าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ ๑. รู้จักสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์และเชื้อราบิวเบอเรียคืออะไร ๒. วิธีการใช้ อัตราการใช้ วิธีการเก็บรักษาสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเบอเรียอย่างถูกวิธี ๓. ปัญหาที่พบในการผลิตสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเบอเรียและการแก้ไข ๔. ข้อจำกัดในการใช้สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเบอเรีย โดยวิทยากร นายกฤษณายุทธ ณ น่าน ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายสุนทร วันหมื่น ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

***กิจกรรมในภาคบ่ายจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเบอเรีย บรรยายวิธีการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเบอเรียเพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตใช้ได้เอง หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเบอเรียด้วยตนเอง โดยวิทยากร นายเสกสถิต ทารินทร์ กำนันตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดกลุ่มงานอารักขาพืช