โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว ได้จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนต่อยอดชุมชนด้วยพลังชุมชน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ประธานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว ได้จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนต่อยอดชุมชนด้วยพลังชุมชน ขึ้นในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้รับเมตตาจากพระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้พบปะและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำแผนต่อยอดด้วยพลังชุมชน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผ่านระแบบออนไลน์ (Application Zoom)

***กิจกรรมในภาคเช้าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสนทนาเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลฝายแก้ว สู่การพัฒนาชุมชนในตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

***กิจกรรมในภาคบ่ายจะเป็นการนำเสนอแผนโครงการที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนในตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายวรายุทธ เขียวปัญญา กำนันตำบลฝายแก้ว เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้