กลุ่มส่งเสริมอาชีพนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบและกำหนดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจักสานของบ้านปัวชัย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เจ้าหน้าที่โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและกลุ่มส่งเสริมอาชีพนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบและกำหนดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจักสานของบ้านปัวชัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน แก่คณะอาจารย์พี่เลี้ยงประจำกลุ่มงานผศ.สมคิด นันต๊ะ,คุณอรพินท์  อินวงค์