ประชุมสร้างความร่วมหาเพื่อการบรูณาการทำงานและกำหนดกิจกรรมในการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์จักสาน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐  – ๑๑.๐๐ น. นำโ … Read more

ประชุมหารือและกำหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลฝายแก้ว

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  เวลา 9.00. น. นำโดย ผศ เชษฐ์ นิ … Read more

ลงพื้นที่ประสานผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มจักสานบ้านห้วยไฮ

วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๔ น้อง ๆทีมงาน ๑ ตำบลฝายแก้ว นำโดย … Read more

วางแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม และนำลวดลายใหม่ที่ได้พัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 9.00 น.ถึง 12.00 น. ทีมงาน … Read more

เข้าร่วมกิจกรรมการตั้งด่านชุมชนและจุดคัดกรองในหมู่บ้านหัวเวียงเหนือ  ตำบลฝายแก้ว

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 กลุ่มการสำรวจการแพร่ระบาดของโรคอุ … Read more