ระบบรับข้อเสนองานวิจัย

ขั้นตอนที่ 1
ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper)
ขั้นตอนที่ 2
เข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจำตัวประชาชน (Username) และเบอร์โทรศัพท์ (Password) ในกรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 3
แก้ไข อัปเดท ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
Previous
Next

เมนูแนะนำ

เสนอโครงร่างงานวิจัย

คลิกเพื่อเสนอ

ข้อเสนองานวิจัยที่ส่งแล้ว

คลิกเพื่อตรวจสอบ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์