ระบบยื่นข้อเสนอการวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มข้อเสนอ

คลิก! ดาวน์โหลด

ตัวอย่างฟอร์มข้อเสนอ

ตัวอย่างการกรอก

แบบฟอร์มแตกตัวคูณ

รายละเอียดงบประมาณ

ทุนวิจัย

ประกาศแหล่งทุนวิจัย

ประเภทข้อเสนอ

BRI EXPERT

เน้นโครงการวิจัยที่สร้างพุทธนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง งบประมาณ 500,000 - 1,000,000

BRI FREEDOM

เน้นโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และสร้างพุทธนวัตกรรม งบประมาณ 100,000 - 200,000

BRI NEWGEN

รับเฉพาะอาจารย์รุ่นใหม่
งบประมาณ 50,000
ส่งข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย | 2567-ทุนสถาบันวิจัย
ปิดรับข้อเสนอแล้ว

รายการวิจัยที่ยื่นข้อเสนอ

สถิติสารสนเทศ

นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร | ผู้ดูแลระบบ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Scroll to Top