ระบบยื่นข้อเสนอการวิจัย | ทุนส่วนงาน 2567

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1.นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ สกสว. กำหนด
2.ส่วนงานส่งข้อมูลข้อเสนอโครงการ
พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอและสำเนาบันทึกข้อความ (สพ.15)
3.ส่วนงานนำส่งข้อเสนอโครงวิจัย (เล่มจริง)
ภายหลังการยื่นข้อมูล ให้นำส่งข้อเสนอโครงวิจัย โครงการละ 1 เล่ม (เล่มจริง) มายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Previous slide
Next slide
ขั้นตอนเบื้องต้น
1
นักวิจัยจัดทำข้อเสนอ
นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ สกสว. กำหนด เสนอต่อหัวหน้าส่วนงาน
2
หัวหน้าส่วนงานส่งข้อมูล
พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอ,สำเนาบันทึกข้อความ (สพ.15) และสำเนางบประมาณ
3
หัวหน้าส่วนงานส่งเล่มจริง
ให้นำส่งข้อเสนอโครงวิจัย โครงการละ 1 เล่ม (เล่มจริง) มายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มข้อเสนอ

คลิก! ดาวน์โหลด

แนวปฏิบัติ

การเสนอวิจัยทุนส่วนงาน

บันทึกข้อความ (สพ.15)

ข้อเสนอวิจัยทุนส่วนงาน

ประกาศโครงการวิจัย

ทุนส่วนงานที่ได้รับจัดสรร

ประเภทข้อเสนอ

BRI EXPERT

เน้นโครงการวิจัยที่สร้างพุทธนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง งบประมาณ 500,000 - 1,000,000

BRI FREEDOM

เน้นโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และสร้างพุทธนวัตกรรม งบประมาณ 100,000 - 200,000

BRI NEWGEN

รับเฉพาะอาจารย์รุ่นใหม่
งบประมาณ 50,000
ส่งข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย
ปิดรับข้อเสนอแล้ว

รายการวิจัยที่ยื่นข้อเสนอ

นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ | ผู้ดูแลระบบ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Scroll to Top