สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

BRI ONE STOP SERVICE

ระบบติดตามเอกสาร

หนังสือสารบรรณงานวิจัย

ระบบผลงานวิจัยดีเด่น

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่น/นักวิจัยดีเด่น

ระบบจริยธรรมการวิจัย

ติดตามความคืบหน้าเอกสาร

ระบบยื่นข้อเสนองานวิจัย

เพื่อพิจารณาก่อนนำส่ง NRIIS

ระบบใบรับรองงานวิจัย

ระบบติดตามใบรับรองงานวิจัย

ระบบเผยแพร่วิดีโอวิจัย

นักวิจัยส่งลิงก์วิดีโอผลงานวิจัย

ระบบสัมมนาวิชาการ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์/บทความ
ประกาศสถาบันวิจัยฯ
วิดีโอผลงานวิจัย

ปฏิทินกิจกรรม
ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566
08/02/2023
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนงานวิจัย
06/02/2023
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13
25/01/2023
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. มอบนโยบายแก่บุคลากร
16/01/2023
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , มจร