สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

BRI ONE STOP SERVICE

ระบบส่งตรวจวิจัยก้าวหน้า

ส่งรายงาน/ตรวจสอบการส่ง

ระบบส่งเบิกงบวิจัย

ก้าวหน้า,ร่างสมบูรณ์ (แก้ไข)/สมบูรณ์

ระบบจริยธรรมการวิจัย

ติดตามความคืบหน้าเอกสาร

ระบบยื่นข้อเสนองานวิจัย

เพื่อพิจารณาก่อนนำส่ง NRIIS

ระบบใบรับรองงานวิจัย

ระบบติดตามใบรับรองงานวิจัย

ระบบผลงานวิจัยดีเด่น

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่น/นักวิจัยดีเด่น

ระบบสัมมนาวิชาการ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร
กิจกรรมการวิจัย
ทุนวิจัย
การประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
งานวิจัยใช้ประโยชน์
การประชุมวิชาการ
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
67-BRIMCU-NEWS-A4 (3)
MCU BRI NEWS (15)
67-BRIMCU-NEWS-A4 (2)
BRI-1200x800
MCU BRI - อนุมัติจบ
67-BRIMCU-NEWS-A4
1 2 3 99
สารสนเทศงานวิจัย
loading…
การรายงานความก้าวหน้าวิจัย
Scroll to Top