File File size Downloads
jpg ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพเชิงพุทธบูรณาการ 100 KB 13
jpg กรอบหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา 188 KB 11
pdf การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความยากจนของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานีฯ 962 KB 997
pdf การบูรณาการภมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชน 2 MB 573
pdf การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของพระภิกษุสามเณรในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวฯ 1 MB 540
pdf วิเคราะห์องค์ความรู้และสาระสำคัญของของรายวิชาขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบันของนิสิตฯ 1 MB 434
pdf สืบชะตาล้านนา แนวคิดและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนา 780 KB 811
pdf วิเคราะห์อายุสสธรรม 5 หลักธรรมที่ช่วยให้อายุยืน 5 ประการ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 744 KB 764
pdf รูปแบบและเครือข่ายการเสริมสร้างความดีภายใต้แนวคิดธนาคารความดี 864 KB 876
pdf พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม 664 KB 678
pdf น้้าพุร้อน (Onsen) นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและบ้าบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 913 KB 928
pdf การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา 644 KB 659
pdf การศึกษารูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้ ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 891 KB 906
pdf การวิเคราะห์การดำเนินชีวิตของคนไทยในเชิงปรัชญา 793 KB 637
pdf การพัฒนาศักยภาพวัดเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงบูรณาการ 826 KB 468
pdf การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 MB 860
pdf การพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลำปาง 889 KB 156
pdf การบูรณาการภมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชน 2 MB 535
pdf การบนบาน บวงสรวง แนวคิด หลักการ และอิทธิพลต่อสังคมไทย 890 KB 275
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to