ติดต่อสอบถาม

  • อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  • อีเมล์ bri@mcu.ac.th
  • โทรศัพท์ 035 248 073 ต่อ 8073, 8154, 8153