เอกสารบริหารโครงการวิจัย (สพ.)

# File File size Downloads
1 doc สพ 014 แบบฟอร์ม ส่งเครื่องมือวิจัยเพื่อตรวจสอบ 204 KB 202
2 doc สพ.013-แบบฟอร์ม-บันทึกเพิ่มผู้ร่วมวิจัย 201 KB 398
3 doc สพ 012-แบบฟอร์ม-บันทึกส่งขยายเวลา 191 KB 404
4 doc สพ 011-แบบฟอร์ม-บันทึกส่ง ขอเปลี่ยนตัวนักวิจัย 71 KB 264
5 doc สพ 010-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขอใบรับรองผลงานวิจัย 199 KB 512
6 doc สพ 09-MCU RS งานวิจัยใช้ประโยชน์ มจร 185 KB 1188
7 doc สพ 08-แบบฟอร์ม ขอเบิกงวดสุดท้าย 203 KB 868
8 doc สพ 07-แบบฟอร์ม บันทึกส่งฉบับสมบูรณ์ 198 KB 1194
9 doc สพ 06-แบบฟอร์ม บันทึกส่งรายงานวิจัยร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข 199 KB 895
10 doc สพ 05-แบบฟอร์ม บันทึกส่งร่างฉบับสมบูรณ์ 199 KB 682
11 doc สพ 04-แบบฟอร์ม บันทึกส่งก้าวหน้าฉบับแก้ไข 200 KB 534
12 doc สพ 03-แบบฟอร์ม บันทึกส่งก้าวหน้างานวิจัย 198 KB 796
13 doc สพ 02-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขอทำสัญญาวิจัย 199 KB 1115
14 doc สพ 01-แบบฟอร์ม บันทึกส่งข้อเสนอหัวข้อโครงการวิจัย 199 KB 1082
15 doc สพ.ป.๑ บันทึกยินยอมเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ 25 KB 60
16 doc สพ.ป.๒ บันทึกเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ 26 KB 63
17 doc แบบขอทุน-ป.โท-เอก 33 KB 229
18 dotx เทมเพลตงานวิชาการnew 17 KB 563
19 pdf คู่มือพิมพ์รายงานการวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 2 MB 3686