เอกสารบริหารโครงการวิจัย (สพ.)

# File File size Downloads
1 doc สพ 01-แบบฟอร์ม บันทึกส่งข้อเสนอหัวข้อโครงการวิจัย 204 KB 293
2 doc สพ 02-แบบฟอร์ม บันทึกส่งอนุมัติทำสัญญาวิจัย 204 KB 172
3 doc สพ 03-แบบฟอร์ม บันทึกส่งก้าวหน้างานวิจัย 205 KB 532
4 doc สพ-04-แบบฟอร์ม-บันทึกส่งก้าวหน้าฉบับแก้ไข 203 KB 565
5 doc สพ-04-แบบฟอร์ม-บันทึกส่งก้าวหน้าฉบับแก้ไข-(เฉพาะงบ2567) 203 KB 109
6 doc สพ 05-แบบฟอร์ม บันทึกส่งร่างฉบับสมบูรณ์ 204 KB 432
7 doc สพ 06-แบบฟอร์ม บันทึกส่งรายงานวิจัยร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข 205 KB 251
8 doc สพ 07-แบบฟอร์ม บันทึกส่งฉบับสมบูรณ์ 205 KB 253
9 doc สพ 08-แบบฟอร์ม ขอเบิกงวดสุดท้าย 208 KB 367
10 doc สพ 09-MCU RS งานวิจัยใช้ประโยชน์ มจร 185 KB 388
11 doc สพ 010-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขอใบรับรองผลงานวิจัย 204 KB 281
12 doc สพ 011-แบบฟอร์ม-บันทึกส่ง ขอเปลี่ยนตัวนักวิจัย 200 KB 194
13 doc สพ 012-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขยายเวลา 199 KB 365
14 doc สพ 013-แบบฟอร์ม-บันทึกเพิ่มผู้ร่วมวิจัย 205 KB 145
15 doc สพ 014 แบบฟอร์ม ส่งเครื่องมือวิจัยเพื่อตรวจสอบ 204 KB 315
16 doc สพ-15-แบบฟอร์ม-บันทึกส่งข้อเสนอโครงการวิจัย_ปรับข้อความ 199 KB 178
17 doc สพ ป1-บันทึกยินยอมเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย 23 KB 226
18 doc สพ ป2 บันทึกเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ 24 KB 165
19 pdf คู่มือพิมพ์รายงานการวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 2 MB 9175
Scroll to Top