ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1. นักวิจัยส่งเอกสารเบิกจ่ายงบ
งวดที่2/งวดที่3
2. สถาบันวิจัยฯ ดำเนินการ
ตั้งเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณแก่มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัย อนุมัติเบิกจ่าย
ติดตามการอนุมัติเบิกจ่าย
Previous slide
Next slide
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อความ สพ.04

ส่งรายงานความก้าวหน้า (ฉบับแก้ไข)

บันทึกข้อความ สพ.08

ส่งเอกสารเบิกทุนการทำวิจัยงวดสุดท้าย

แบบรายงานการใช้จ่าย

Excel รายการใช้จ่าย

ตัวอย่างปกรายงานวิจัย

ทุกประเภททุนสนับสนุน

รายการวิจัยที่ดำเนินการเบิกจ่าย

พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ | ผู้ดูแลระบบ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย