ทำเนียบผู้บริหาร

01
พ.ศ. 2522-2532

พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), รศ.ดร.

พ.ศ. 2522-2532
02
พ.ศ. 2533-2535

พระมหาวิเชาว์ ปญฺญาวชิโร, ดร.

พ.ศ. 2533-2535
04
พ.ศ. 2536-2541

พระมหาเจิม สุวโจ

พ.ศ. 2536-2541
03
พ.ศ. 2542-2546

พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา ชินวํโส), ดร.

พ.ศ. 2542-2546
05
พ.ศ. 2546-2554

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)

พ.ศ. 2546-2554
06
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร.

พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน