ที่ตั้งและการติดต่อ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13170 

Scroll to Top