ที่ตั้งและการติดต่อ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13170 

  • โทรศัพท์ | 0 3524 8073 ภายใน 8073, 8154, 8153
  • โทรสาร | 0 3524 8073
  • อีเมล์ | bri@mcu.ac.th