ที่ตั้งและการติดต่อ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13170 

Scroll to Top