แนะนำวารสารวิชาการ

MCU eJournals System

พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. | ผู้ประสานงาน

บัณฑิตวิทยาลัย

JOURNAL OF GRADUATE STUDIES REVIEW

คณะสังคมศาสตร์

JOURNAL OF MCU SOCIAL SCIENCE REVIEW 

หลักสูตรสันติศึกษา

JOURNAL OF MCU PEACE STUDIES

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

MAHACHULA ACADEMIC JOURNAL

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

JOURNAL OF INTERNATIONAL BUDDHIST STUDIES

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BUDDHIST UNIVERSITIES (JIABU)

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

JOURNAL OF INTERNATIONAL BUDDHIST STUDIES COLLEGE

คณะครุศาสตร์

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

วิทยาเขตนครสวรรค์

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

วิทยาเขตนครสวรรค์

วารสารวิจยวิชาการ

วิทยาเขตพะเยา

วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วิทยาเขตขอนแก่น

วารสารวิชาการธรรมทัศน์

วิทยาเขตขอนแก่น

วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

วิทยาเขตขอนแก่น

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น

วิทยาเขตขอนแก่น

JOURNAL OF BUDDHIST EDUCATION AND RESEARCH

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ASIA PACIFIC JOURNAL OF RELIGIONS AND CULTURES

คณะมุษยศาสตร์

วารสาร มจร มุษยศาสตรปริทรรศน์

คณะมุษยศาสตร์

JOURNAL OF BUDDHIST PSYCHOLOGY

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

JOURNAL OF MCU PALISUEKSABUDDHAGHOSA REVIEW

วิทยาเขตอุบลราชธานี

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

JOURNAL OF MCU NAN REVIEW

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

BUDDHACAKRA

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์

JOURNAL OF MCU SOCIAL DEVELOPMENT

ศูนย์อาเซียนศึกษา

BUDDHIST ASEAN STUDIES JOURNAL

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

วารสารพุทธบริหารการศึกษา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

วารสารการสอนสังคมศึกษา

วิทยาเขตเชียงใหม่

JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES 

วิทยาเขตแพร่    

JOURNAL OF GRADUATE STUDIES REVIEW MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY, PHRAE CAMPUS

วิทยาเขตสุรินทร์

วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วารสารบัณฑิตศึกษาสาเกตปริทรรศน์

Scroll to Top