โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 12

รายละเอียดการรับสมัคร

 

ใบสมัครมีทั้งหมด ๔ หน้าประกอบด้วย

 1. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร (หน้า ๑/๕–๓/๕)
 2. หนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม (หน้า ๕/๕)

ดาวน์โหลด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน
 2. รูปถ่ายสี สำหรับติดใบสมัครขนาดไม่เกิน ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ/บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บัตรรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี
 2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 3. มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
 5. เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด
 6. ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด
 7. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย และคณะวิทยากร “แม่ไก่” รุ่นที่ 11
 8. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมในโครงการ ที่ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) มาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ