Previous slide
Next slide

เอกสารบรรยาย | แบบฟอร์มใบงาน

Home Room

แบบประเมินออนไลน์ | Google Form

 • แบบประเมินวิทยากร หมวด 1 รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
  https://forms.gle/bAH5i1shBc4a5ATc7
 • แบบประเมินวิทยากร หมวด 2 ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์
  https://forms.gle/SdX9y5VWWBziTinV8
 • แบบประเมินวิทยากร หมวด 3 ผศ. ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
  https://forms.gle/nDYPQbrxEDg7j5uEA
 • แบบประเมินวิทยากร หมวด 4.1 ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม
  https://forms.gle/tx6MWU1bjZfjYQBv8
 • แบบประเมินวิทยากร หมวด 4.2 ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร
  https://forms.gle/Terz235ARRy8jypw7
 • แบบประเมินวิทยากร หมวด  4.3 ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์
  https://forms.gle/wTx2yPDxWPyx53XH7
 • แบบประเมินวิทยากร หมวด 5 ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
  https://forms.gle/hXxARnPmJkhdNG948
 • แบบประเมินวิทยากร หมวด 6 รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา
  https://forms.gle/efxTTkdiJf1q42uV6
 • แบบประเมินภาพรวมของการจัดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12
  https://forms.gle/GiqtdR8C72VxFEnv9

ดาวน์โหลด Virtual Background Zoom

ลิงก์ประชุมและกลุ่มย่อย

ห้องประชุมหลัก

3829951669
ห้องหลัก

กลุ่มย่อยที่ 1

8125413665

กลุ่มย่อยที่ 2

8736145652

กลุ่มย่อยที่ 3

6971720110

กลุ่มย่อยที่ 4

3160862006

กลุ่มย่อยที่ 5

3296667315

กลุ่มย่อยที่ 6

7674695627

กลุ่มย่อยที่ 7

6616614343

กลุ่มย่อยที่ 8

4023336566

กลุ่มย่อยที่ 9

9397010025

กลุ่มย่อยที่ 10

99442461609

รายละเอียดการรับสมัคร

 

ใบสมัครมีทั้งหมด ๔ หน้าประกอบด้วย

 1. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร (หน้า ๑/๕–๓/๕)
 2. หนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม (หน้า ๕/๕)

ดาวน์โหลด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน
 2. รูปถ่ายสี สำหรับติดใบสมัครขนาดไม่เกิน ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ/บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บัตรรัฐวิสาหกิจ
 4. เอกสารสำคัญ ใบรับรองการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี
 2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 3. มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
 5. เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด
 6. ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด
 7. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย และคณะวิทยากร “แม่ไก่” รุ่นที่ 11
 8. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมในโครงการ ที่ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) มาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Scroll to Top