โครงการวิจัย

wdt_ID ชื่อแผนงาน/โครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย ส่วนงาน ไฟล์
1 แผนงานวิจัย การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร., นายทรงเดช ทิพย์ทอง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
2 โครงการย่อย 1 การสังเคราะห์องค์ความรู้ศิลปกรรมในล้านนา นายปฏิเวธ เสาว์คง วิทยาเขตเชียงใหม่
3 โครงการย่อย 2 การสังเคราะห์องค์ความรู้พุทธศิลปกรรมในล้านนา ดร.เทวัญ เอกจันทร์ วิทยาเขตเชียงใหม่
4 โครงการย่อย 3 การส่งเสริมและอนุรักษ์การสร้างสรรค์ศิลปะของวัดและชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ผศ.ดร. นพดณ ปัญญาวีรทัต วิทยาเขตเชียงใหม่
5 โครงการย่อย 4 การพัฒนาพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา นายภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม วิทยาเขตเชียงใหม่
6 แผนงานวิจัย : รูปแบบการจัดการวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแบบอารยสถาปัตย์ในภาคเหนือตอนบน ดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
7 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : วัด 9 ศรี: การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบอารยสถาปัตย์บนเส้นทางบุญในจังหวัดลำปาง ดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
8 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : วัดครูบาสร้าง: รูปแบบการพัฒนาอารยสถาปัตย์ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยครูบาเจ้าศรีวิไชย จังหวัดลำพูน ดร.อาภากร ปัญโญ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
9 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : วัดงาม นามมงคล: นวัตกรรมการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัดนามมงคลตามแบบอารยสถาปัตย์ในจังหวัดเชียงใหม่ พระนคร ปรังฤทธิ์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
10 แผนงานวิจัย : การยกระดับสินค้าและผลงานด้านศิลปะในเชิงพาณิชย์ของศิลปินในกลุ่มจังหวัดล้านนา นายสมคิด นันต๊ะ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
ชื่อแผนงาน/โครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย ส่วนงาน