Multisource Error: Missing image size attribute for: image attribute. Please add it to attributes list. Special Attribute -> Image Size

15-19 พฤษภาคม 2566

รับจำนวนจำกัด เพียง

60 ท่าน เท่านั้น!

ติดต่อสอบถาม

พระมหาชุติภัค อภินนฺโท | 082-5623545
ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ | 082-9459584

     1) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
     2) อายุ : ไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร
     3) สัญชาติ :  ไทย
     4) คุณสมบัติ
          (1)  ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
          (2)  ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
          (3)  กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า
          (4)  กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
          (5)  กรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ วช. โดยคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม “โครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers)” และ “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” พิจารณาเป็นรายกรณี
ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องได้รับการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ผู้จัด) ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ กับ วช.

     2.1  หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ผู้จัด) รับสมัคร และกลั่นกรองพร้อมพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อนำส่งให้ วช. ก่อนจัดอบรม อย่างน้อย 2 สัปดาห์
     2.2  วช. โดยคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม “โครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers)” และโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” พิจารณาให้การรับรองและให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ วช. ก่อนจัดอบรม อย่างน้อย 2 สัปดาห์
     2.3  วช. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนจัดอบรม
     2.4 หากท่านได้รับการคัดเลือก ให้กรอกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) https://nriis.go.th/Login.aspx

3. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย และคณะวิทยากร “แม่ไก่” รุ่นที่ 11

4 .ผู้สมัครเข้ารับการอบรมในโครงการ ที่ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) มาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัคร

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแสกนส่งข้อมูลผ่านระบบ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแสกนส่งข้อมูลผ่านระบบ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 14

รายละเอียดโครงการ

“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ครั้งที่ 14
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กำหนดการ

ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.2566
ณ วิทยาเขตขอนแก่น

ไลน์กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น!
เพื่อการติดต่อสื่อสารในโครงการ

การจัดกลุ่ม

“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ครั้งที่ 14
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการอบรมลูกไก่

แนวปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ในรูปแบบ Onsite

คู่มือการอบรม (วิทยากร)

แนวปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ในรูปแบบ Onsite สำหรับวิทยากร

ลงทะเบียน/ส่งใบสมัคร

[gravityform id=”8″ title=”false” description=”false”]

รายชื่อผู้สมัคร

[gravityview id=”15475″ page_size=”50″ lightbox=”0″ show_only_approved=”0″ sort_field=”date_created”]

รายการไฟล์ดาวน์โหลด

สถานที่จัดการประชุมกลุ่มย่อย (โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 14)

คลังภาพกิจกรรม

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
Scroll to Top