ศิลปะชุมชนบ้านท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ที่มา: มานิตย์ โกวฤทธิ์. การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังประเพณีวัฏจักรชีวิตรอบปีของคนถิ่นล้านนา. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559.

ประวัติชุมชนท่าข้าม