การพื้นที่เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน “สลากย้อม แห่งเดียวในโลก”

การพื้นที่เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  เป็นการนำประเพณีวัฒนธรรมชุมชน ได้แก่ สลากย้อม  แห่งเดียวในโลก  ถ่ายทอดเป็นศิลปเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา