ดาวน์โหลดเอกสาร

เกี่ยวกับโครงการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

กำหนดการ

สมัคร/ลงทะเบียนเข้าร่วม
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ชื่อ-นามสกุลสถานะกลุ่มหัวข้อวิจัยส่วนงาน
พระครูศรีธรรมวราภรณ์,ดร.อาจารย์กลุ่มมนุษยศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
พระมหาภราดร สุวรรณรัตน์อาจารย์กลุ่มมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
นายจันทรัสม์ ตาปูลิงอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ดร.พูนศักดิ์ กมลอาจารย์กลุ่มพุทธศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
พระมหาบัณฑิต ชรินทร์อาจารย์กลุ่มครุศาสตร์คณะครุศาสตร์
นส. หนึ่งธิดา สาริศรีนักวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์มจร. คณะมนุษย์ศาสตร์ ส่วนกลาง
อาจารย์ ดร.โสภณ บัวจันทร์อาจารย์กลุ่มพุทธศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ดร.พัลลภ หารุคำจาอาจารย์กลุ่มสหวิทยาบูรณาการบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐอาจารย์กลุ่มพุทธศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ, ดร. (เอมพันธ์)อาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร ธนาธิป ฮาดเนาลีอาจารย์กลุ่มพุทธศาสตร์คณะพุทธศาสตร์
พระอภิเชษฐ์ สมคำศรีเจ้าหน้าที่กลุ่มมนุษยศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา
ดร.เดชา ตาละนึกอาจารย์กลุ่มมนุษยศาสตร์วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูสังฆรักษ์พิทยา ญาณธโรอาจารย์กลุ่มพุทธศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ
พระสุภกิจ สุปญฺโญอาจารย์กลุ่มพุทธศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
แม่ชีกนกวรรณ ปรีดิ์เปรมอาจารย์กลุ่มพุทธศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
พระมหาจำนงค์ ผมไผอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชคอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์มจร.วิทยาเขตหนองคาย
ผศ. พิเศษ) ดร. สรวิชญ์ วงษ์สอาดอาจารย์กลุ่มพุทธศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร
พระชรันดร์ ธีรวโร (สาระกูล)อาจารย์กลุ่มครุศาสตร์วิทยาเขตนครราชสีมา
ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอยอาจารย์กลุ่มมนุษยศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
ดร.กิตติพงศ์ สุวรรณวงศ์อาจารย์กลุ่มสหวิทยาบูรณาการมจร.สงขลา
ดร.สุวารี รวบทองศรีอาจารย์กลุ่มพุทธศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ
นายจอมพล สมหวังอาจารย์กลุ่มครุศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ
ดร.กาญจนา ดำจุติอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
พระครูสุทธิวรญาณ, ดร.อาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
พระครูธรรมธรจิรชาติ โนรีอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
ดร.พิทักษ์พล ปรีชาชาติอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
นางสาวสุพิชญาณ์ แก้วโพนทองอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
ปชาบดี แย้มสุนทรอาจารย์กลุ่มสหวิทยาบูรณาการวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
ดร.นิกร ศรีราชอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร
อาจารย์วินัย มีมากอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์
พระมหาวีระชาติ (เพ็งแจ่ม) ธีรสิทฺโธ,ดร.อาจารย์กลุ่มพุทธศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
นางสาวปาณิสรา เทพรักษ์นักวิจัยกลุ่มสหวิทยาบูรณาการวส.นครลำปาง
สนธิญาณ รักษาภักดีอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์
นายเสกศักดิ์ อยู่ดีอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
พระครูเนกขัมธรรมธาร,ดร.อาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
พระมหาสมชาย ขนฺติสรโณอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
นายศักดิ์ดา งานหมั่นอาจารย์กลุ่มครุศาสตร์คณะครุศาสตร์
พระมหาถาวร หนูอินอาจารย์กลุ่มมนุษยศาสตร์อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา
นายเอกลักษณ์ เทพวิิจตรอาจารย์กลุ่มครุศาสตร์คณะครุศาสตร์
ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณอาจารย์กลุ่มพุทธศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ดร.สนุก สิงห์มาตรอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.สมบัติ นามบุรีอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
นายจ่ามยุ้น ลุงเฮืองอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์
ดร.เผด็จ จงสกุลศิริอาจารย์กลุ่มครุศาสตร์ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
ดร.พิกุล มีมานะอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
อาจารย์มารุตพงศ์ มาสิงห์อาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
นางสาวพัชรีญา ฟองจันตาอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ดร.กรรณิการ์ ขาวเงินอาจารย์กลุ่มครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย
นายดาวเหนือ บุตรสีทาอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์
ดร.กรกต ชาบัณฑิตเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมศาสตร์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ดร.ดาวนภา เกตุทองอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
ดร. ณัชชา อมราภรณ์อาจารย์กลุ่มครุศาสตร์คณะครุศาสตร์
ดร.สุทิศ สวัสดีอาจารย์กลุ่มครุศาสตร์คณะครุศาสตร์
พระสุรชัย สุรชโย, ดร.อาจารย์กลุ่มครุศาสตร์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร.ส่วนกลาง
ดร.สุมาลี บุญเรืองอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ, ดร.เจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมศาสตร์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
อ.ดร. สร้อยบุญ ทรายทองอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์
พระสมุห์ชัย สุขเฉลิมอาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ดร.ทิพย์ธิดา ณ นครนักวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
อภิชาติ รอดนิยมเจ้าหน้าที่กลุ่มครุศาสตร์สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวมนัสนันท์ ประภัสสรพิทยานักวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ มจร
พระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป/คำเคน,ดร.อาจารย์กลุ่มสหวิทยาบูรณาการวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
ดร.ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรีอาจารย์กลุ่มสหวิทยาบูรณาการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
นายวัชรากรณ์ อนุพันธ์อาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ดร. สุชัย สิริรวีกูลอาจารย์กลุ่มสหวิทยาบูรณาการมจร.วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
พระมหาณรงค์ราช ปณิธานธิติอาจารย์กลุ่มครุศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Scroll to Top