ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง
ใบงานและกิจกรรม
กิจกรรมการบรรยาย

การอมรมเชิงปฏิบัติงานวิจัย

12 -13 กรกฎาคม 2567
ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Onsite
คลังวิดีโอการบรรยาย
สมัคร/ลงทะเบียนเข้าร่วม (ปิดรับ 10 ก.พ. 2567 : 18.00 น.)
รายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว
ภาพกิจกรรม
ยืนยันการเข้าร่วม

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย