บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) Cross Cutting Technology รอบที่ 2 ปี 2563

การยื่นข้อเสนอโครงการ
1. นักวิจัยไปที่เมนู ทุนวิจัยที่เปิดรับ
2. คลิก ยื่นข้อเสนอ ที่ชื่อทุนวิจัย ข้อเสนอโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
3. ในหน้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ให้เลือก
แพลตฟอร์ม : 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
โปรแกรม : 10. ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
ประเด็นริเริ่มสำคัญ (Flagship) : FS 16: BCG in Action (การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
แผนงานหลัก : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)
แผนงานย่อย : แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คลิกบันทึกข้อมูลในแต่ละหน้า และคลิกส่งข้อเสนอโครงการ
5. สามารถแก้ไขข้อเสนอโครงการที่ยังไม่ได้ส่ง หรือตรวจสอบสถานะงานข้อเสนอโครงการได้ที่เมนู ข้อเสนอโครงการ

โดยมีรายละเอียดกรอบการวิจัย ดังไฟล์เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอรอบ2_CrossCuttingT.pdf

ที่มา http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2278

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รว่มกับนักวิจัยมจร ดำเนินการจัดทำสัญญาวิจัยปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รว่มกับนักวิจัยมจร ดำเนินการจัดทำสัญญาวิจัยปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนดการตามกลุ่มวิจัย ได้แก่

  • 9 มีนาคม 2563 : กลุ่มวิจัย การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์
  • 10 มีนาคม 2563 : กลุ่มวิจัย การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ฯ
  • 11 มีนาคม 2563 : กลุ่มวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
  • 12 มีนาคม 2563 : กลุ่มวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก(ต่อ) และกลุ่มวิจัย การสังเคราะห์คติธรรมฯ

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เดิม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดิม และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อการดำเนินการจัดสรรทุนตามแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง คอบช. ได้ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) URL : goo.gl/zFyFU5 หรือ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2192 นั้น
ในการนี้ คอบช. โดยหน่วยบริหารทุน ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เสร็จแล้ว รวมจำนวน 3 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จำนวน 1 กลุ่มเรื่อง
1.1 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จำนวน 2 กลุ่มเรื่อง
2.1 การแพทย์และสาธารณสุข
2.2 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412, 413 โทรสาร 0 2579 2284
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 62 รอบ 2.pdf
2. เอกสารแนบท้ายประกาศ ลงวันที่ 18 ก.ค. 62.pdf
3. รายชื่อผู้ประสานงาน หน่วยบริหารทุน คอบช..pdf

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

256207051034176997796
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1_สำเนาประกาศสำนักงาน.pdf
2_คุ่มือรับทุนวิจัยและนวัตกรรม.pdf
3_หนังสือรับรองการแผนงานวิจัย.pdf
4_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย .pdf
5_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (แบบ.pdf
6_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ วช. 3) (ถ้.pdf

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ประเภททุน โดยแบ่ง 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ทุนที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียนในระบบ NRMS ประกอบด้วย 1) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 2) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และ 3) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

2. ทุนที่สรรหาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และเปิดรับสมัครและลงทะเบียนในระบบ NRMS คือ ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

3. ทุนที่สรรหา โดยเสนอชื่อจากคณบดีของมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทั่วประเทศเสนอชื่อ และจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วช. โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนในระบบ NRMS ภายหลัง คือ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ชั้น 2 อาคาร วช. 4 ที่อยู่เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413, 418  โทรสาร 0 2940 5495  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ project.parb@nrct.go.th

หมายเหตุ
1. ขอแก้ไขข้อความของคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ไฟล์ที่ 05-1 ข้อที่ 2.1 จาก “เป็นอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาเอก ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เป็น “เป็นอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งหมายถึง เป็นอาจารย์ประจำ สอนในระดับปริญญาขึ้นไปในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2. สรุปเอกสารจำเป็นในแต่ละประเภททุนที่ต้องแนบในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
2.1 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
2.1.1 คลิปวิดีโอ (video clip) อธิบายข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 3 นาที
2.1.2 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (ไม่จำเป็นร่วมทุน)
2.2 ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
2.2.1 หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
2.2.2 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (จำเป็นร่วมทุน)
2.3 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
2.3.1 หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
2.3.2 จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา ทั้งนักวิจัยที่ปรึกษาที่อยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ
2.3.3 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (จำเป็นร่วมทุน)
2.3.4 เอกสารยืนยันการเป็น “พนักงานประจำ” หรือหากเป็นพนักงานประจำที่มีการต่อสัญญาเป็นรายปีขอให้ส่งเอกสารยืนยันจากต้นสังกัดว่ามีแผนการจ้างครอบคลุมระยะเวลาการรับทุนที่เสนอขอ
2.4 ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่
2.4.1 หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
2.4.2 จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา ทั้งนักวิจัยที่ปรึกษาที่อยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ
2.4.3 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (ไม่จำเป็นร่วมทุน)

ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังประกาศรับทุนฯ และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-1 ประกาศฯรับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น.pdf
01-2 แบบเสนอทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น.doc
01-3 Distinguished Research Professor Grant.doc
02-1 ประกาศฯรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส).pdf
02-2 ฟอร์มเสนอชื่อทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส).docx
03-1 ประกาศฯรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย).pdf
03-2 แบบเสนอทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง.docx
03-3 Mid-Career Research Grant.doc
04-1 ประกาศฯรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่.pdf
04-2 แบบเสนอทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่.doc
04-3 Grant for New Researcher.doc
05-1 ประกาศฯรับทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่.pdf
05-2 แบบเสนอทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่.doc
05-3 Research Grant for New Scholar.doc
06 แบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย.docx
07 แบบฟอร์มหนังสือรับรองนักวิจัยที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
08 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (ไม่่จำเป็นร่วมทุน).docx
09 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (จำเป็นร่วมทุน).docx
10 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขา วทน..pdf
11 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.pdf

ที่มา : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214