สถาบันวิจัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2563 โครงการจัดสรรทุนวิจัยและพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับคณาจารย์ และการพัฒนาโครงการวิจัยในสถานการณ์ COVID-19

สถาบันวิจัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2563 โครงการจัดสรรทุนวิจัยและพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับคณาจารย์ และการพัฒนาโครงการวิจัยในสถานการณ์ COVID-19 ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563 ณ เธียร์เตอร์โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้บรรยาย พร้อมทั้งคณะวิทยากร ประกอบด้วย รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง, ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศน์ศิลป์, ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์, ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) Cross Cutting Technology รอบที่ 2 ปี 2563

การยื่นข้อเสนอโครงการ
1. นักวิจัยไปที่เมนู ทุนวิจัยที่เปิดรับ
2. คลิก ยื่นข้อเสนอ ที่ชื่อทุนวิจัย ข้อเสนอโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
3. ในหน้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ให้เลือก
แพลตฟอร์ม : 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
โปรแกรม : 10. ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
ประเด็นริเริ่มสำคัญ (Flagship) : FS 16: BCG in Action (การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
แผนงานหลัก : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)
แผนงานย่อย : แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คลิกบันทึกข้อมูลในแต่ละหน้า และคลิกส่งข้อเสนอโครงการ
5. สามารถแก้ไขข้อเสนอโครงการที่ยังไม่ได้ส่ง หรือตรวจสอบสถานะงานข้อเสนอโครงการได้ที่เมนู ข้อเสนอโครงการ

โดยมีรายละเอียดกรอบการวิจัย ดังไฟล์เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอรอบ2_CrossCuttingT.pdf

ที่มา http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2278

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รว่มกับนักวิจัยมจร ดำเนินการจัดทำสัญญาวิจัยปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รว่มกับนักวิจัยมจร ดำเนินการจัดทำสัญญาวิจัยปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนดการตามกลุ่มวิจัย ได้แก่

  • 9 มีนาคม 2563 : กลุ่มวิจัย การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์
  • 10 มีนาคม 2563 : กลุ่มวิจัย การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ฯ
  • 11 มีนาคม 2563 : กลุ่มวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
  • 12 มีนาคม 2563 : กลุ่มวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก(ต่อ) และกลุ่มวิจัย การสังเคราะห์คติธรรมฯ

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เดิม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดิม และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อการดำเนินการจัดสรรทุนตามแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง คอบช. ได้ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) URL : goo.gl/zFyFU5 หรือ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2192 นั้น
ในการนี้ คอบช. โดยหน่วยบริหารทุน ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เสร็จแล้ว รวมจำนวน 3 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จำนวน 1 กลุ่มเรื่อง
1.1 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จำนวน 2 กลุ่มเรื่อง
2.1 การแพทย์และสาธารณสุข
2.2 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412, 413 โทรสาร 0 2579 2284
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 62 รอบ 2.pdf
2. เอกสารแนบท้ายประกาศ ลงวันที่ 18 ก.ค. 62.pdf
3. รายชื่อผู้ประสานงาน หน่วยบริหารทุน คอบช..pdf

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

256207051034176997796
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1_สำเนาประกาศสำนักงาน.pdf
2_คุ่มือรับทุนวิจัยและนวัตกรรม.pdf
3_หนังสือรับรองการแผนงานวิจัย.pdf
4_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย .pdf
5_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (แบบ.pdf
6_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ วช. 3) (ถ้.pdf