ฐานข้อมูลรายงานการประชุม

wdt_ID ปี เดือน หมวดหมู่ เรื่อง ไฟล์
1 2563 มกราคม บุคลากรประจำสถาบันวิจัยฯ ทดสอบรายงานการประชุมสถาบันวิจัยฯ ไฟล์
2 1/2566 กุมภาพันธ์ กรรมการประจำสถาบันวิจัยฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ไฟล์
3 2565 พฤษภาคม กรรมการประจำสถาบันวิจัยฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ไฟล์
4 2566 กุมภาพันธ์ กรรมการประจำสถาบันวิจัยฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 ไฟล์
5 2565 พฤศจิกายน กรรมการประจำสถาบันวิจัยฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ไฟล์
ปี เดือน หมวดหมู่
Scroll to Top