บุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

06

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.

ผู้อำนวยการ
b2

นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
b3

พระมหาชุติภัค อภินนฺโท

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย
b3

พระมหาเสรีชน นริสฺสโร

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
b5

พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท, ดร.

นักวิจัย
b6

พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ

นักวิจัย
b7

พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร.

นักวิจัย
profile

-

นักวิจัย
b8

นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร

นักวิจัย
b9

นายถาวร ภูษา

นักวิจัย
b10

นายเดชฤทธิ์ โอฐสู

นักจัดการงานทั่วไป
b11

นายสุรัตน์ คำโสภา

นักจัดการงานทั่วไป
b12

นายวันเฉลิม แสงก๋า

นักจัดการงานทั่วไป