บุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

master-2023

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ. ดร.

ผู้อำนวยการ
b2

นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
b3

พระมหาชุติภัค อภินนฺโท

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย
b3

พระมหาเสรีชน นริสฺสโร, ดร.

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
b5

พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท, ดร.

นักวิจัย
b6

พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ

นักวิจัย
b7

พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร.

นักวิจัย
profile

-

นักวิจัย
b8

นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร

นักวิจัย
b9

นายถาวร ภูษา

นักวิจัย
b10

นายเดชฤทธิ์ โอฐสู

นักจัดการงานทั่วไป
b11

ดร.สุรัตน์ คำโสภา

นักจัดการงานทั่วไป
b12

นายวันเฉลิม แสงก๋า

นักจัดการงานทั่วไป