บุคลากรประจำ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ. ดร.

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระมหาเสรีชน นริสฺสโร, ดร.

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระมหาชุติภัค อภินนฺโท

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย

พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร.

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท, ดร.

นักวิจัย

พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ

นักวิจัย

นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร

นักวิจัย

นายถาวร ภูษา

นักวิจัย

นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์

นักจัดการงานทั่วไป

นายเดชฤทธิ์ โอฐสู

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์

นักจัดการงานทั่วไป

นายวันเฉลิม แสงก๋า

นักจัดการงานทั่วไป

-

นักวิจัย

Scroll to Top