ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
“ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ”


1. กำหนดระบบและกลไกที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
2. ศูนย์กลางการบริหารจัดการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยและเสริมสร้างจรรยาบรรณแก่นักวิจัย
4. สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
5. เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สู่ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และนานาชาติ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

Scroll to Top