ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานการประเมิน

ความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
2563

รายงานการประเมิน

ความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
2562

รายงานการประเมิน

ความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
2561

รายงานการประเมิน

ความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
2560

รายงานการประเมิน

ความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
2559
Scroll to Top