คณะกรรมการประจำ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ. ดร.

ประธานกรรมการ

พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ. ดร.

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร.

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ดรุฒ คำวิชิตธนาภา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร.

กรรมการและเลขานุการ

พระมหาเสรีชน นริสฺสโร, ดร.

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Scroll to Top