ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้ง การนำส่งการเชื่อมโยงข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง พ.ศ. ๒๕๖๕

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแต่งตั้ง พระครูสุธีกิตติบัณฑิต (กฤษฎา กิตติโสภโณ/แซ่หลี) เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๗๙ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อนุสนธิจากการที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ว่างลง จึงเห็นสมควร ให้มีผู้รับผิดชอบงานในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) (๔) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต (กฤษฎา กิตติโสภโณ/แซ่หลี) อายุ ๓๗ ปี พรรษา ๑๗ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ต. (การจัดการเชิงพุทธ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๑๔ สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง … Read more