ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาการวิจัยและพุทธนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมดังกล่าว รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าอบรมภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และเข้าร่วมรับการอบรมระหว่าง วันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 ณ วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คลิกที่ลิงก์เพื่อยืนยันการเข้ารับการอบรม -> https://forms.gle/jNwHURaxsBCAqcag6

ประกาศ ผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

ให้คณาจารย์ นักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานตามประกาศนี้ ได้ส่งเอกสารประกอบ การพิจารณาภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยพิจารณา ยกย่องเป็นผลงานวิจัยระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเด่นสืบต่อไป โดยจัดส่งเอกสารเหล่านี้ จํานวน 2 ชุด ดังนี้ มาที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมส่งในระบบออนไลน์ที่  https://bri.mcu.ac.th/?page_id=10704 1. บทความวิจัยที่ได้รับการรับรองหรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI หรือนานาชาติ 2. วิธิทัศน์แสดงผลงานวิจัยโดยสรปุ ความยาว 3-5 นาที 3. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 4. หนังสือเล่มเล็กหรือแผ่นพับสรุปผลงานวิจัย 5. หนังสือความร่วมมือ เอกสารหรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยในสื่อสังคม Online (ถ้ามี)