สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

รูปแบบการวิจัย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืน

การวิจัยแบบไม่ทดลองและโดยมีนักวิจัยเป็นศูนย์กลางของการแสวงหาความรู้ และการวิจัยแบบทดลองและปฏิบัติการที่ทุกฝ่ายได้เรียนรู้ และสร้างสรรค์ร่วมกัน

ยุคของการวิจัย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

สภาพการณ์การวิจัยของ มจร.
ในรอบ ปี 2555 - 2560

อัตราส่วนการทำวิจัยของส่วนงาน
ปีย้อนหลัง (2556-2560)

ผลสัมฤทธิ์โครงการวิจัย
2554 – 2560 (อนุมัติจบ)

การติดตามและประเมินผล

1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย     2. การทำสัญญาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย     3. การตรวจรายงานความก้าวหน้า
4. การตรวจรายงานฉบับสมบูรณ์   5. การจัดสัมมนานำเสนอผลงานวิจัย   6. การตีพิมพ์เผยแพร่

สภาพการณ์การตกค้างงานวิจัยในปัจจุบัน

2555
2556
2557
2558
2559
2560

สรุปจำนวนที่เสนอขอและได้รับจัดสรร

งบประมาณ

รายงานสถานภาพการวิจัย

[easy_chart chart_id=’6478′]

บุคลากรติดตามโครงการวิจัย

อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
หมายเลขติดต่อภายใน 8073, 8154, 8153อีเมล์ bri@mcu.ac.th
โทรศัพท์ 035 248 073

Scroll to Top