การประกันคุณภาพและแผน

[two_third][catlist name=posts][/two_third]
[one_third_last]
[framedbox title=”ติดต่อสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์”]

อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
หมายเลขติดต่อภายใน ๘๐๗๓, ๘๑๕๔, ๘๑๕๓
สำนักงานย่อย  ตั้งอยู่ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๘ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ – ๒๒๖ – ๓๓๙๘ หมายเลขติดต่อภายใน ๑๑๕๓

budrsin@mcu.ac.th
035 248 073
[/framedbox]
[/one_third_last]

Scroll to Top