สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (16 ก.ค.2562) พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผน และส่งเสริมการวิจัย  พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร พร้อมนักวิจัย และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับพระมหาสุรศักดิ์  ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตเมธี กรรมการ และพระมหาปัญญา  ปญญาสิริ,ดร. กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562 และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยได้รับผลประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2562 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้คะแนนการตรวจประเมิน คะแนนเฉลี่ยรวม 4.33

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบ 2560-2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  พร้อมกับ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท และบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบประมาณ 2560-2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 12-13 มิถุนายน 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัย ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย Flagship ประจำปี 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัย ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย Flagship ประจำปี 2563 นำโดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน ซึ่งมีจำนวน 5 แผนงาน คือ แผนงานวิจัย “การแปรรูปขยะ-พวงหรีด-ของเสียจากพิธีกรรมและงานศพของวัดในเขตเมืองอย่างยั่งยืน” แผนงานวิจัย “การลดและควบคุมฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กในเขตฌาปนสถานด้วยระบบเทคโนโลยีสีเขียว” แผนงานวิจัย “การก้าวข้ามกับดักทางความคิดทางศาสนาเพื่อสร้างรูปแบบการอยู่ร่วมกันเชิงสันติในสังคมไทย” แผนงานวิจัย “Creative Road : การออกแบบผังนิเวศวัฒนธรรมและการสร้างพื้นที่เรียนรู้ทางสังคมบนถนนสายวัฒนธรรมของเมืองรองในสังคมไทย แผนงานวิจัย “การพัฒนาศิลปะและงานสร้างสรรค์บนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทย”

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายการทำงานเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยง(ทางสุขภาพ)เชิงพุทธบูรณาการ ลงนามความร่วมมือการสร้างเครือข่ายการลดบุหรี่

วันนี้ (16 ธ.ค.) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายการทำงานเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยง(ทางสุขภาพ)เชิงพุทธบูรณาการ ลงนามความร่วมมือการสร้างเครือข่ายการลดบุหรี่ และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จ.ลำพูน โดยมีพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะภาค 7 และ พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 เป็นผู้แทนถวายและมอบองค์ความรู้ เพื่อการสร้างเครือข่ายในอนาคตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมี พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น.พ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี มจร รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว ร่วมลงนามความร่วมมือ     ที่มา https://www.dailynews.co.th/education/747197

สำนักงานส่งเสริมความร่วมมือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หน่วยอบรม ประชาชน ประจำตำบล อ.ป.ต. นะ อย่าสับสน “ป.ปลา” ไม่ใช่ “บ.ใบไม”้ (เพลง อ.ป.ต. ขอใจ ศิลปิน ครูสลา คุณวุฒิ ผู้แต่ง ช่อฟ้า ใบเตย) ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=R1aUKzbkGiI      คําว่า อ.ป.ต. หรือชื่อเต็มว่า หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล อาจเป็นคําที่หลายท่านไม่ค่อยคุ้นหู เท่าใดนัก      แตกต่างจากคําว่า อบต. หรือ องค์การบริหารส่วนตําบล ที่มักจะติดหูเพราะได้รับการกล่าวถึงจาก ช่องทางต่าง ๆ มากกว่า      อย่างไรก็ตาม หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ไม่ใช่คําใหม่ หากแต่เป็นคําที่เกิดขึ้นมาอย่าง ยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518      ในขณะที่ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. … Read more