คณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ. ดร.

อธิการบดี ประธานกรรมการ

พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ. ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รศ. ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ชัยภัทร คำวิชิตธนาภา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส

ผู้อำนวยการกองวิชาการ

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร.

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระมหาเสรีชน นริสฺสโร, ดร.

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระมหาชุติภัค อภินนฺโท

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมงานวิจัย

พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร.

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Scroll to Top