สถิติโครงการวิจัย


wdt_ID ปีงบประมาณ โครงการที่ได้รับจัดสรร โครงการที่เสร็จสิ้น โครงการที่กำลังดำเนินการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ : ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 กันยายน 2565