สถิติโครงการวิจัย


wdt_ID ปีงบประมาณ โครงการที่ได้รับจัดสรร โครงการที่เสร็จสิ้น โครงการที่กำลังดำเนินการ
7 2557 118 118 0
8 2558 164 164 0
9 2559 208 208 0
10 2560 370 370 0
11 2561 360 360 0
12 2562 63 63 0
13 2563 124 124 0
14 2564 86 86 0
15 2565 132 0 132
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ : ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 กันยายน 2565

Scroll to Top