สถิติระบบฐานข้อมูลงานวิจัย


สถิติลำดับการสืบค้นในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

wdt_ID ลำดับ เรื่อง จำนวนครั้ง
1 1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา | พระครูปลัดณัฐพล, จนฺทิโก(ประชุณหะ), ดร. 572
2 2 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | นายสุเทพ, สุดเอี่ยม 507
3 3 น้ำพุร้อน (Onsen) : นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและ บำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน | เอื้อมทิพย์, ศรีทอง 500
4 4 ศึกษารูปแบบแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานี | นายประยงค์, ศรไชย 368
5 5 การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย | เอนก, ใยอินทร์ 353
6 6 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน | นเรศร์, บุญเลิศ 340
7 7 การป้องกันและลดความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรตามแนวพระพุทธศาสนา | ทักษิณาร์, ไกรราช 335
8 8 การบริหารจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคีชุมชน | พระครู, สุธีสุตสุนทร 316
9 9 ศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนบนผนังพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ | มานิตย์, โกวฤทธิ์ 289
10 10 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา | นันทวิทย์, แก้วบุตรดี 287
ลำดับ เรื่อง จำนวนครั้ง

สถิติการคำสืบค้นในระบบ

ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ http://www.mcuir.com/xmlui
หมายเหตุ : ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563

Scroll to Top