พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามวิถีพุทธ

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามวิถีพุทธ ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 66 ประจำปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และนายถาวร ภูษา นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายถวายความรู้แก่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ เรื่อง การเสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ ผ่านระบบปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ เธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

     

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบ 2560-2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  พร้อมกับ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย และบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบประมาณ 2560-2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบ 2560-2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  พร้อมกับ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย และบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบประมาณ 2560-2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563

CR ภาพกิจกรรม : Facebook Thanida MCu

 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบ 2560-2563 ณ ห้องปฏิบัติการงานวิจัย ชั้น G สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมกับ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท และบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบประมาณ 2560-2563 ณ ห้องปฏิบัติการงานวิจัย ชั้น G สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2563

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบ 2560-2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  พร้อมกับ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท และบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของปีงบประมาณ 2560-2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 12-13 มิถุนายน 2563