การประชุมประเมินงานวิจัยค้าง ปีงบประมาณ 2560-2562 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | 14 กันยายน 2563

การประชุมประเมินงานวิจัยค้าง ปีงบประมาณ 2560-2562 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 14 กันยายน 2563 | 09-00-17.00 ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาประเมิน โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. เป็นประธาน พร้อมทั้ง รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม และรศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

ซึ่งการประเมินงานวิจัยมีทั้งแบบในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

บันทึก! กิจกรรมการประชุมสัมมนา การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนประจำปี 64 (เพิ่มเติม) และ 65″ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) 6 กันยายน 2563 | 09.00 – 11.00 น.


พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. บรรยายพิเศษ “ศาสตร์แห่งการตีความกับการเขียนบทความทางวิชาการ” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom: Video Conferencing)

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. บรรยายพิเศษ “ศาสตร์แห่งการตีความกับการเขียนบทความทางวิชาการ” ในโครงการอบรมเทคนิคการเขียนงานวิชาการ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563  หัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


การตีความกับการเขียนบทความการวิจัย

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม”การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนประจำปี 64 (เพิ่มเติม) และ 65″ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) 6 กันยายน 2563 | 09.00 – 11.00 น.

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม”การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนประจำปี 64 (เพิ่มเติม) และ 65″ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

  • ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
  • วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 | 09.00 – 11.00 น.
  • ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้จากแบบฟอร์มด้านล่างประกาศนี้
  • ลิงก์ห้องประชุม https://meet.google.com/tmp-xrrx-xkn

แผนงานวิจัย มจร. ปี 64-65-1

ดาวน์โหลด -> คลิกที่นี่!