สถาบันวิจัยฯ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

วันที่ 20 เมษายน 2562 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 10th International Buddhist Research Seminar “Nan : The City of Buddhism towards Dhamma & World Heritage” ภายใต้หัวข้อ “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก”เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมวันงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว อาทิ การจัดเตรียมสถานที่การนำเสนอผลงาน การมอบหมายภาระหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน จากวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ศูนย์อาเซียนศึกษา และสถาบันภาษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ( INC2019 ) กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมได้ตามกำหนด วัน และสถานที่ดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม www.mcucon.com/nic2019/
อีเมล์ mcunaninc2019@gmail.com
ติดต่อสอบถาม +66 5460 1063

 

ข่าว / ภาพ – สุกิจจ์  บุตรเคน

 

สถาบันวิจัย มจร ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันอังคารที่ ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ๑๗ องค์กร จัดให้มีงานประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ  อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยฝ่ายคณะสงฆ์ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้ และมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)  ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ กล่าวถวายรายงาน  พร้อมด้วย พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายแพทย์ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ดร.พินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมถวายสักการะ

ในงานดังกล่าว  พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และเลขานุการคณะอนุกรรมการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ได้บรรยายแผนยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ โดยมี มีวิสัยทัศน์ (Vision) “วัดสวยด้วยความสุข” มีพันธกิจ (Mission) ประกอบไปด้วย ๑. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นสถานที่สัปปายะ ๒. การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ๓. การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา มีค่านิยม (Core Value) ในโครงการ คือ “สร้างวัดในใจคน ” (Happiness Temple) ซึ่งการดำเนินงานใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ จะดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ขยายผล จำนวน ๑๐,๐๐๐ วัด นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัด จัดระบบ วางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่สัปปายะ สำหรับพุทธศาสนิกชน เป็นรมณียสถานที่พร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาวัดทางด้านกายภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่าง พระสงฆ์ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน นำไปสู่สังคมที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ยังมี นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนโครงการฯ ภาคีที่มีความเข้มแข็งต่อการพัฒนาสังคมและความยั่งยืนของโครงการฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า ๗,๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ ที่มั่งเน้นความร่วม
มือดำเนินโครงการฯ ด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมโดยวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนา.

สำหรับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ นั้น เป็นการดำเนินงานตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง “ขอความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ” มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลการดำเนินการให้แพร่หลายผ่านเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และเจ้าอาวาสวัดให้การสนับสนุนโครงการต่อไป และตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เรื่อง “ขอความเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด” เห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด และให้เจ้าคณะจังหวัดและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนำสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดต่อไป ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม อีกทั้งยังสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ ๑) เพื่อจัดระบบ วางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่สัปปายะ สำหรับพุทธศาสนิกชน เป็นรมณียสถานที่พร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม ๒) เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระสงฆ์ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ให้เกิดความเข้มแข็ง ๓) เพื่อใช้แนวทาง “๕ ส” พัฒนาวัดด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดี รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง ๔) เพื่อใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน โดยการนำทุกภาคส่วนมาร่วมกันพัฒนาวัด เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ๕) เพื่อขยายผลดำเนินงานสู่โครงการวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัด

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0” ครั้งที่ 1

The 1st National Academic Conference on Education and Development in Thailand 4.0 (NACED 2019)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ณ อาคารปฎิบัติธรรม สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Deadline submission: 20 มกราคม 2562

https://goo.gl/WJptyV

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดการสัมมนาวิชาการ

ด้วย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยสภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา จัดการสัมมนาวิชาการ สภาอาจารย์ส่วนการศึกษา ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.รร.จปร. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งบทความเพื่อร่วมสัมมนาวิชาการ สภาอาจารย์ส่วนการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยส่งบทคัดย่อได้ที่
joysuwimon@gmail.com
พ.ท.หญิง ผศ.ดร.สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
มือถือ : ๐๘๖-๓๖๘-๙๙๑๙

 

ขอเชิญชมนิทรรศการวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในงาน Thailand Research Expo2018

ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) ในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน”

ในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

ภายในงานประกอบด้วยการประชุมและสัมมนา 4 รูปแบบมากกว่า 100 หัวข้อ, นิทรรศการ, Highlight Stage, กิจกรรม Thailand Research Symposium 2018, กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2561, Thailand Research Expo 2018 Award, กิจกรรม Research Clinic, การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นำผลงานวิจัยจำนวน 4 โครงการวิจัย มาจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้แก่

1. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลอนุรักษ์คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา”   โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ  เป็นงานวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัล และ เพื่อวิเคราะห์เทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับการอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา

2. โครงการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ในพื้นที่อุทยานธรรมลำน้ำงาว”
นักวิจัย: นายมานิตย์ กันทะสัก   email  mr.kantasak@hotmail.com

เนื้อหาโดยย่อ: งานพุทธศิลป์เป็นเครือมือหรืออุปกรณ์สำคัญ ในการเผยแพร่คติความเชื่อและปรัชญา ทางพระพุทธศาสนาให้เป็นรูปธรรม”  เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PAR เพื่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และพุทธศาสนิชน ณ หมู่บ้านภูเวียงหมู่ที่ 3 ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีวัดภูเวียงเป็นจุดศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชน ผ่านการใช้ศิลปะเป็นกลไกลหรือสะพานเชื่อมคนชุมชน และพุทธศาสนิกชน จากกิจกรรมการสร้างฐานพระพุทธรูป ด้วยเทคนิคประดับกระจกแบบล้านนา จนทำให้เกิดผลต่อชุมชนคือ เกิดอุทยานธรรมลำน้ำงาว โดยมีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน และยังสามารถรักษา และฟื้นฟูผืนป่าของชุมชนตำบลไว้ได้จนถึงปัจจุบัน

3.โครงการวิจัยเรื่อง “ รูปแบบการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเชิงพุทธบูรณาการของชุมชนบ้านท่าลาด ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร”  นักวิจัย: พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ,ดร.  Email: pmkrieng@gmail.com

โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

เนื้อหาโดยย่อ: สังคมทุนนิยม ส่งผลต่อปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ก่อเกิดผลกระทบต่อความเข้มแข็งของชุมชน ดังเช่นในหมู่บ้านท่าลาดต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร อย่างไรก็ตามโครงสร้างทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวบ้านยังเป็นกาวใจหล่อหลอมให้คนในชุมชนให้ยังคงสานความสัมพันธ์กันอยู่อย่างหละหลวม ซึ่งโครงการวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน(PAR) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีในอดีตของชุมชนบ้านท่าลาด  เพื่อศึกษาพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของชุมชน และปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนบ้านท่าลาดที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

4. โครงการวิจัยเรื่อง  “โบราณคดีดอยเวียง ดอยวง แหล่งเรียนรู้ชุมชน: การจัดการ การอนุรักษ์และการสร้างเครือข่าย”

นักวิจัย: นางสาวอมลณัฐ ไฝเครือ  Email: praew_prf@hotmail.com
โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น   

เนื้อหาโดยย่อ: การวิจัยแบบปฏิบัติการมีส่วนร่วมของชุมชน(PAR)เพื่อค้นหาการแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านการจัดการแหล่งโบราณคดีชุมชน ของชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทำให้ได้ผลเชิงพัฒนา คือ คนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งโบราณคดีชุมชน ดอยเวียงดอยวง อีกครั้ง/ชุมชนได้รับการพัฒนา แก้ไขปัญหา โดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น/มีการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนได้มากขึ้น/ เกิดการจัดการของชุมชนเป็นระบบแบบแผนมากขึ้น

 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๙– ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม ด้วยกลไกการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศ ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ

Read moreมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)