การประชุมสัมมนาวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

การประชุมสัมมนาวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 “New Normal : การวิจัยเพื่อสังคมใหม่ใน ยุคออนไลน์” | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 27 มิถนายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน ให้โอวาทและกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นกิจกรรมภาคเช้า ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ : การบูรณาการศาสตร์เพื่อรับใช้สังคม โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การสร้างความยั่งยืนของสังคมยุค New Normal โดย ดร.พิพัฒน์  ยอดพฤติการณ์  ประธานกรรมการสถาบันไทยพัฒน์  และการบรรยายพิเศษ หัวข้อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค New Normal โดย ดร.เทพรัตน์  กล่ำรัศมี อาจารย์และนักวิจัยศูนย์วิจัย MOVE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาคบ่ายเป็นการเข้าร่วมนำเสนอผลงานของผู้ลงทะเบียน  โดยแบ่งเป็นห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

 • ห้องประชุม 1 “การพัฒนาสังคมในยุค 4.0”
  • ผู้ทรงคุณวุฒิห้อง 1 : พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. | ผศ.ดร.เบญจมาศ  สุขสถิต
  • จำนวนผู้นำเสนอผลงาน 15 รูป/คน
 • ห้องประชุม 2 “การวิจัยเพื่อการอยู่ร่วมในสังคมยุคใหม่ “
  • ผู้ทรงคุณวุฒิห้อง 2 : พระมหาสุรศักดิ์  ปจฺจนฺตเสโน, ดร. | รศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย์
  • จำนวนผู้นำเสนอผลงาน 14 รูป/คน
 • ห้องประชุม 3 “การวิจัยและเรียนรู้แบบออนไลน์”
  • ผู้ทรงคุณวุฒิห้อง 3 : พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. | ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน
  • จำนวนผู้นำเสนอผลงาน 14 รูป/คน
 • ห้องประชุม 4 “การวิจัยทางสังคมและมนุษยศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ในยุคออนไลน์”
  • ผู้ทรงคุณวุฒิห้อง 4 : รศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง | รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์
  • จำนวนผู้นำเสนอผลงาน 15 รูป/คน
 • ห้องประชุม 5 “การมีส่วนร่วมทางสังคมในยุค 4.0 “
  • ผู้ทรงคุณวุฒิห้อง 5 : พระมหานันทวิทย์  ธีรภทฺโท, ดร. |พระมหาเกรียงศักดิ์ อินทฺปญฺโญ, ดร. | ผศ.ดร.กมลาศ  ภูวชนาธิพงศ์
  • จำนวนผู้นำเสนอผลงาน 14 รูป/คน

 

ขอเชิญชวนอาจารย์, นักวิจัย,นิสิต,ร่วมนำเสนอบทความวิจัย, บทความวิชาการในการประชุมสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2563

ขอเชิญชวนอาจารย์, นักวิจัย,นิสิต,ร่วมนำเสนอบทความวิจัย, บทความวิชาการใน โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 The 1 st MCUSR National Conference “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฏองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 ร่วมงานวันคล้ายวันครบรอบก่อตั้ง มจร. สุรินทร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด -> http://www.surin.mcu.ac.th/mcusrnc2020/

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานที่ประชุม

ซึ่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ร่วมกับ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จัดโครงการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ ๑๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีการจัดมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น โดยพิจารณาใน ๓ กรอบ ดังนี้

 • ด้านวิเคราะห์หลักพุทธธรรมและคัมภีร์พระพุทธศาสนา
 • ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
 • ด้านพุทธบูรณาการและการรับใช้สังคม

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัย ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย Flagship ประจำปี 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัย ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย Flagship ประจำปี 2563 นำโดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน ซึ่งมีจำนวน 5 แผนงาน คือ

 1. แผนงานวิจัย “การแปรรูปขยะ-พวงหรีด-ของเสียจากพิธีกรรมและงานศพของวัดในเขตเมืองอย่างยั่งยืน”
 2. แผนงานวิจัย “การลดและควบคุมฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กในเขตฌาปนสถานด้วยระบบเทคโนโลยีสีเขียว”
 3. แผนงานวิจัย “การก้าวข้ามกับดักทางความคิดทางศาสนาเพื่อสร้างรูปแบบการอยู่ร่วมกันเชิงสันติในสังคมไทย”
 4. แผนงานวิจัย “Creative Road : การออกแบบผังนิเวศวัฒนธรรมและการสร้างพื้นที่เรียนรู้ทางสังคมบนถนนสายวัฒนธรรมของเมืองรองในสังคมไทย
 5. แผนงานวิจัย “การพัฒนาศิลปะและงานสร้างสรรค์บนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทย”

สถาบันวิจัยฯ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

วันที่ 20 เมษายน 2562 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 10th International Buddhist Research Seminar “Nan : The City of Buddhism towards Dhamma & World Heritage” ภายใต้หัวข้อ “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก”เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมวันงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว อาทิ การจัดเตรียมสถานที่การนำเสนอผลงาน การมอบหมายภาระหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน จากวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ศูนย์อาเซียนศึกษา และสถาบันภาษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ( INC2019 ) กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมได้ตามกำหนด วัน และสถานที่ดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม www.mcucon.com/nic2019/
อีเมล์ mcunaninc2019@gmail.com
ติดต่อสอบถาม +66 5460 1063

 

ข่าว / ภาพ – สุกิจจ์  บุตรเคน