สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลได้ที่ ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านสังคมและการศึกษา โทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ 406, 408 และ 207

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการเกษตร ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการเกษตร
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563

🔽 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 🔽
www.nrct.go.th และ http://nriis.nrct.go.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. 02-5791370-9 ต่อ 308 หรือ 310

#NRCT #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช
#วิจัย #นวัตกรรม #ทรัพยากร #สิ่งแวดล้อม #เกษตร

แจ้งคณาจารย์ นักวิจัย ที่ต้องการเสนอข้อเสนอโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

แจ้งคณาจารย์ นักวิจัย ทุกท่านที่ต้องการเสนอข้อเสนอโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลขอให้ทุกท่านยื่นเรื่องและอัปโหลดไฟล์โครงการได้ที่ http://bri.mcu.ac.th/1t1m (ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)

นักวิจัยเข้าร่วมการจัดทำสัญญาวิจัยปีงบประมาณ 2564 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

นักวิจัยเข้าร่วมการจัดทำสัญญาวิจัยปีงบประมาณ 2564 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ซึ่งมีการรับฟังบรรยายพิเศษก่อนการทำสัญญาวิจัย โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และมีรศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้คำแนะนำการปรับปรุงโครงร่างวิจัย 3 บทเพื่อประกอบการจัดทำสัญญางานวิจัย ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

กำหนดการการจัดทำสัญญาวิจัยปีงบประมาณ 2564 | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

กำหนดการการจัดทำสัญญาวิจัยปีงบประมาณ 2564 | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วันเวลาทำสัญญา ดังนี้
1. นักวิจัยในส่วนกลาง คณะ วันที่ 2 พฤศจิกายน 63
2.วันที่ 3 พฤศจิกายน 63 นักวิจัยส่วนภูมิภาค
3.วันที่ 4 เผื่อบางท่านแก้ไข ปรับปรุงเพื่อเติม

 

เอกสารประกอบดังนี้
1.โครงร่างวิจัย 3 บท จำนวน 2 ชุด ทั้งแผนและโครงการย่อย หากผ่านการแก้ไขแล้ว จึงจะส่ง 5 ชุด (ไว้ทำสัญญา 2 ชุด ส่ง สกสว. 2 ชุด และเก็บไว้ 1 ชุด)
2. บัตรประชาชน/บัตรบุคลากรมหาวิทยาลัย /ที่แสดงการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
3. หนังสือขอเปิดธนาคาร ที่สถาบันวิจัย จะออกให้ตามรหัส ที่กำหนดไว้ (นักวิจัยเตรียมชื่อธนาคารกรุงไทย ระบุสาขาที่จะเปิด พร้อมรายชื่อผู้ลงนาม 3 คน โดยกำหนดลงนามเบิก 2 ใน 3 คน)
4. สัญญาวิจัย ที่สถาบันวิจัยจะออกให้ พร้อมเอกสารข้อตกลงที่จะลงนาม
5. เอกสารอื่น เช่น ผลผลิตของการวิจัยที่จะเกิดขึ้น รายงาน 10 เล่ม วีดิทัศน์ บทความ เป็นต้น

 

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 – 3

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 – 3

เนื้อความ : บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้

1. แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ

2. แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

3. แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

4. แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัยเพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/

ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 15 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. (สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.)

การยื่นข้อเสนอ : ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)

หมายเหตุ สำหรับท่านที่เคยส่งข้อเสนอโครงการ concept proposal ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1-6 นั้น ขอให้ศึกษารายละเอียดของประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของแต่ละแผนงาน ที่ บพค. จะเปิดรับในช่วงเวลาต่างๆ และ บพค. จะรับข้อเสนอโครงการแบบ full proposal ในระบบ NRIIS

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานปี-64-WIL.pdf
2.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานปี-64-EEC.pdf
3.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานปี-64-Reskill_Upskill.pdf
4.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานปี-64-พัฒนาพื้นที่.pdf
Form_Full-proposal_Flagship64.docx
คู่มือการคำนวณงบประมาณ.pdf
ข่าว : ทุนวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 16 ต.ค.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 ต.ค.63)