วันที่ 4 – 5 เมษายน 2563 ทางทีมงานได้จัดตารางเวลา เพื่อเปิดให้คำปรึกษา "การพัฒนาข้อเสนอโครงการ&…

วันที่ 4 – 5 เมษายน 2563 ทางทีมงานได้จัดตารางเวลา เพื่อเปิดให้คำปรึกษา "การพัฒนาข้อเสนอโครงการ" โดยแบ่งช่วงเวลาในการพูดคุยไว้แต่ละประเด็น ดังนี้
.
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน
– ที่มาและความสำคัญ/ ประเภทยุทธศาสตร์
– วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย
– ระยะเวลาดำเนินงาน กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน
– งบประมาณ และอื่น ๆ
.
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน
– ถาม-ตอบ (ประเด็นที่ถูกถามบ่อย)
.
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังรายละเอียดตามที่แจ้งมานี้ สามารถดูช่วงเวลาตามตารางนี้และร่วมเข้ารับฟังการชี้แจงผ่านช่องทาง zoom meeting ตามเวลาที่กำหนดนี้ (รหัสห้องประชุม Meeting ID: 727 821 6338)
.
แล้วพบกันค่ะ
Source

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัด WORKSHOP งานวิจัย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ สำหรับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัด WORKSHOP งานวิจัย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ สำหรับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการตรวจสอบและแนะนำการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยปีงบ 60-62 ของนักวิจัยที่ลงทะเบียนและส่งเข้ามาเพื่อร่วมประชุมผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ Google Hangouts Meet ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัย ในช่วงสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 และ 2 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.30 น. โดยได้รับการตอบรับจากนักวิจัยและประสบผลสำเร็จในการใช้ระบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

มติสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันว…

มติสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๘๗/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน

​เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

​อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งให้ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร. วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร อายุ ๕๒ ปี พรรษา ๓๒ วุฒิการศึกษา ป.ธ. ๗, ร.บ. (รัฐศาสตร์), พช.ม. (พัฒนาชุมชน), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๔๑๐๐๒ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

​ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

​​สั่ง ณ วันที่ ๓๐มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงนามโดย
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Source

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) Cross Cutting Technology รอบที่ 2 ปี 2563

การยื่นข้อเสนอโครงการ
1. นักวิจัยไปที่เมนู ทุนวิจัยที่เปิดรับ
2. คลิก ยื่นข้อเสนอ ที่ชื่อทุนวิจัย ข้อเสนอโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
3. ในหน้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ให้เลือก
แพลตฟอร์ม : 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
โปรแกรม : 10. ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
ประเด็นริเริ่มสำคัญ (Flagship) : FS 16: BCG in Action (การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
แผนงานหลัก : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)
แผนงานย่อย : แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คลิกบันทึกข้อมูลในแต่ละหน้า และคลิกส่งข้อเสนอโครงการ
5. สามารถแก้ไขข้อเสนอโครงการที่ยังไม่ได้ส่ง หรือตรวจสอบสถานะงานข้อเสนอโครงการได้ที่เมนู ข้อเสนอโครงการ

โดยมีรายละเอียดกรอบการวิจัย ดังไฟล์เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอรอบ2_CrossCuttingT.pdf

ที่มา http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2278

#ธีสิสกับโควิด รวมเว็บไซต์วิทยานิพนธ์ งานวิจัย วารสาร และหนังสือ ที่ดาวน์โหลดฟรี โดยไม่ต้องออกจากบ้า…

#ธีสิสกับโควิด รวมเว็บไซต์วิทยานิพนธ์ งานวิจัย วารสาร และหนังสือ ที่ดาวน์โหลดฟรี โดยไม่ต้องออกจากบ้านไปเสี่ยงชีวิตกับโควิด

#วิทยานิพนธ์ #งานวิจัย

1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses
http://digital.library.tu.ac.th/…/Search/index/collection:20

2. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
https://cuir.car.chula.ac.th

3. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html

4. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace

5. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Facebook ไม่ให้โพสลิงค์ รบกวนค้นหาคำว่า CMU e-Thesis ใน Google นะครับ

6. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (DPU e-Theses)
https://lib.dpu.ac.th/page.php?id=6488

7. ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

8. คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://kb.psu.ac.th/psukb

9. ฐานข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
http://libsearch.nida.ac.th

10. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://ird.stou.ac.th/dbresearch/index.php

11. Thai Digital Collection (TDC)
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

12. Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
http://www.researchgateway.in.th

13. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)
http://dric.nrct.go.th/Index

14. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
https://elibrary.trf.or.th/default2018.asp

15. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
http://www.krisdika.go.th/web/guest/researches-law-essay

16. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน I กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
http://research.mol.go.th/2013

17. งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า
http://www.kpi.ac.th/knowledge/research

18. ฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักงานกิจการยุติธรรม
http://www.justice-kb.oja.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp

19. งานวัจัย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
https://knowledge.tijthailand.org/en/publication

20. PQDT Open – ProQuest
https://pqdtopen.proquest.com/search.html

21. Trove (Australian Digital Theses)
http://trove.nla.gov.au

22. EThOS (UK Theses and Dissertations)
http://ethos.bl.uk/Home.do

23. DART (Europe E-Theses Portal)
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

24. Library and Archives Canada (Theses Canada)
http://www.bac-lac.gc.ca/…/…/theses/Pages/theses-canada.aspx

25. OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center
https://etd.ohiolink.edu/pg_1?0

26. Massachusetts Institute of Technology
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582

27. University of Pittsburgh
http://d-scholarship.pitt.edu

28. Colorado State University
https://dspace.library.colostate.edu/handle/10217/100532

29. Pace University
http://digitalcommons.pace.edu/dissertations

30. North Carolina State University
http://repository.lib.ncsu.edu/ir/handle/1840.16/1

31. Pennsylvania State University
https://etda.libraries.psu.edu

32. University of Florida
http://ufdc.ufl.edu/ufetd

33. Utah State University
https://digitalcommons.usu.edu/etd

34. California Institute of Technology
http://thesis.library.caltech.edu

35. Hong Kong Institutional Repositories
http://hkir.ust.hk/hkir

36. University of Helsinki
https://ethesis.helsinki.fi/en

37. National University of Singapore
http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/1

38. Duke University
http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/1

39. Cornell University
https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/47

40. University of Michigan
https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/39366

#วารสาร

1. วารสารกฎหมาย สแกน โดย ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
https://library.tu.ac.th/E-JournalList
– วารสารนิติศาสตร์
– วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์
– Thammasat Business Law Journal
– วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
– ดุลพาห
– บทบัณฑิต
– และอื่น ๆ

2. ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO)
https://www.tci-thaijo.org

3. Directory of Open Access Journals
https://doaj.org

#หนังสือ

1. Thammasat Digital Collection
http://digital.library.tu.ac.th
– หนังสือหายาก Rare books
– ร่างกฎหมาย The Archives of the History of Thai Codification
– คำพิพากษา Court Judgment
– ตำรา Thammasat University Textbooks
– Sanya Dharmasakti Library Collection
– และอื่น ๆ

2. Directory of Open Access Books
https://www.doabooks.org

3. Internet Archive
https://archive.org

4. HathiTrust Digital Library
https://www.hathitrust.org
Source

รวมพลังวิจัยไทย สู้ภัยโควิด-19 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงบประมาณ 250 ล้านบาท ให้นักวิจัยไท…

🇹🇭รวมพลังวิจัยไทย สู้ภัยโควิด-19
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงบประมาณ 250 ล้านบาท ให้นักวิจัยไทยระดมกำลังวิจัยร่วมกับ หระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก และนานาชาติ
💡หัวข้อ
🟢อ่านรหัสพันธุกรรมและติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อ
🟢แบบจำลองเพื่อคาดการณ์ระบาด
🟢ชุดตรวจวินัยฉัย
🟢ยาและวัคซีน
🟢เวชภัณฑ์และระบบการจัดการ

📚จัดทำโดย:
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/

#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19
Source