ประชุมตรวจสอบรายงานการวิจัยของคณาจารย์นักวิจัย

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2561) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมตรวจสอบรายงานการวิจัยของคณาจารย์นักวิจัย มจร มีจำนวน 98 เรื่อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภายในและภายนอกที่เชิญ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายงานการวิจัย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้บรรยาย การเขียนรายงานการวิจัย 5 บท ตามแนวทางของ มจร เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อนจะแยกย้ายนำเสนองานวิจัย ตามกลุ่มที่แบ่งไว้ 6 กลุ่มด้วยกัน ทุกกลุ่ม สำเร็จลุล่วงด้วยดี ในเวลา 17 นาฬิกา..