Research Clinic

วันที่ 8 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง ปฏิบัติการวิจัย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดประชุมหารือแนวทางในการปิดโครงการหรือการขยายผลการดำเนินโครงการฯ สำหรับโครงการวิจัยที่ค้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556- 2557-2558 จำนวน 78 โครงการ โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยที่ค้างส่งงานวิจัยดังกล่าว และคณาจารย์ เข้าร่วมกว่า 80 รูป/คน

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กล่าวว่า “ตามที่มีนักวิจัยได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการวิจัย ซึ่งตามสัญญารับทุนระบุว่านักวิจัยจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการอนุมัติโครงการ แต่มีนักวิจัยยังไม่สามารถปิดโครงการตามสัญญา เพื่อให้เกิดผลกระทบในภาพรวมด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และผลกระทบต่อนักวิจัยในการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น ๆ จึงเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางในการปิดโครงการวิจัย พร้อมชี้แจงข้อจำกัดถึงสาเหตุที่ไม่สามารถปิดโครงการตามระยะเวลา และข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถดำเนินการปิดโครงการได้

การนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอความร่วมมือจากหัวหน้าโครงการในการแจ้งความจำนงการขอยุติโครงการ , การรายงานสรุปผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาและขยายเวลาการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการตามข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ (2561)

ภายหลังจากการประชุมหารือ จะส่งผลให้นักวิจัยสามารถดำเนินการตามสัญญาการขอทุน และสามารถปิดโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จต่อไป

ภาพ /ข่าว : พระมหาชุติภัค อภินนฺโท / สุกิจจ์  บุตรเคน