การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0” ครั้งที่ 1

The 1st National Academic Conference on Education and Development in Thailand 4.0 (NACED 2019)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ณ อาคารปฎิบัติธรรม สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Deadline submission: 20 มกราคม 2562

https://goo.gl/WJptyV