ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดให้การสนับสนุน “ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)

มุ่งเน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ 5 ปี สกว. (พ.ศ. 2560-2564) และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งระหว่างนักวิจัยในประเทศ และระหว่างนักวิจัยไทยกับนักวิจัยในต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและช่วยแก้ปัญหาในเรื่องที่มีความสำคัญของประเทศได้

หมดเขต 2 มกราคม 2562
คลิกดูรายละเอียด