นักวิจัย มจร ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการและพัฒนาโครงการวิจัย ครั้งที่ 1

นักวิจัย มจร ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการและพัฒนาโครงการวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ณ สถาบันวิจัยพุทธศาตร์ ชั้น G อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา, พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผน และส่งเสริมการวิจัย เป็นผู้ให้คำแนะนำเบื้องต้น และนายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร นักวิจัย สถาบันพุทธศาสตร์ เป็นผู้แนะนำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ NRMS พร้อมทั้งนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัย ที่ให้การดูแล อำนวยความสะดวกตลอดการประชุม