สถาบันวิจัยฯและคณาจารย์ มจร เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงาน วิจัยและนวัตกรรมในระบบวิทยาศาสตร์

        พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และคณาจารย์ มจร เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงาน วิจัยและนวัตกรรมในระบบวิทยาศาสตร์ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม, อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ โดยดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์. ให้บทบาทกระทรวงใหม่ มีบทบาทบูรณาการการพัฒนา คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุดท้ายหัวใจสำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพคนรวมทั้ง Lifelong Learning เป็นกระทรวงแห่งปัญญา โอกาส และอนาคต
เพื่อให้เกิด Value Creation ตอบโจทย์ SDG จะเตรียม Active Aging ได้อย่างไร มหาวิทยาลัยจะตอบโจทย์เหล่านี้ได้อย่างไร
          ด้วยเหตุนี้จึงต้องจัดระเบียบการวิจัยใหม่ เป็น Plateform Management โดย

 • 1) สร้างคน และสถาบันองค์ความรู้ (Brain Power) ด้วยการสร้าง Ecosystem ที่เอื้อ Talent Mobility
 • 2) การวิจัยพัฒนานวัตกรรม สู่การแข่งขันระดับโลก โดยตั้งโจทย์ใหญ่ๆ BCG Economy จะตอบโจทย์ Inclusive Growth ผลักดัน Creative Economy ด้วย BCG
  Sharing Economy มหาวิทยาลัยต้อง Sharing Knowledge, Lab , equipments
 • 3) ววน. ลดความเหลื่อมล้ำ ผ่าน Bigdata จึงต้องมองเป็นองค์รวม มีการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ จึงอยู่ที่ เศรษฐกิจฐานราก ด้วย การท่องเที่ยวโดยขุมชน สร้าง Local startup ยกระดับเศรษฐกิจ สังคมในพื้นที่ ซึ่งต้องสร้างระบบนเวศที่เอื้อ
 • 4) Responsive to change เรื่อง Circular economy เกิด Zero waste, Active Aging, Cyber Security มองอนาคต เป็น Frontier research ด้าน food health energy digital โดยมี deep sciences

        ผลลัพธ์สุดท้ายคือ นวัตกรรม เป็น Inclusive Innovation เพื่อสังคม ชุมชน รมต.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ชีแจง แนะนำให้มหาวิทยาลัยสร้าง 3 new platforms คือ

 • 1. platform ในการสร้างคนและสถาบันองค์ความรู้ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาเท่านั้นอีกต่อไป
 • 2. platform การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
  • 2.1 ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ
  • 2.2 platformวิจัย เพื่อการขจัดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมในสังคม
  • 2.3 มีplatform ในการสร้างความรู้ใหม่ ที่ไม่ใช่การวิจัยเพื่อขึ้นหิ้งอีกต่อไป แต่เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศได้จริง
  • 2.4 Digital platform
 • 3. platform innovated in Thailand เพื่อการสร้าง inclusive innovation โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาสังคมและคนไทย